Thb999 - วิธีการเล่น เสือมังกรออนไลน์ > เสือมังกรออนไลน์ มือถือ > ข้อมูลอุตสาหกรรม >

Ana Sayfa

เวลาปล่อย:2022-12-08 เรียกดู: ขนาดตัวอักษร:ใหญ่ กลาง เล็ก 【Close】

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Ankara niversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Ankara niversitesi Akademik Arşiv Sistemi niversite bnyesinde retilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak iin telif haklarına uygun olarak Aık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Szckler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu grmek istediğiniz blm seiniz.

Reports And Conference Text Or Workshop

Research Outputs PubMed Scopus TR-Dizin WoS

ARAMA MOTORU PAZARLAMASI: AVANTAJLARI, ZORLUKLARI VE STRATEJİLERİ ZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

İnternet dnyası, 1990lı yıllarda arama motorlarının gelişmesiyle birlikte nemli bir dnşm geirmiştir. İnternetin yaygın olarak kullanılması, tketicilerin rn ve hizmetlerle ilgili bilgi edinme yollarının tamamen ...

MACAR ZGRLK SAVAŞININ GAZETESİ: MERCURIUS HUNGARICUS

1703-1711 tarihleri arasında gerekleşen II. Ferenc Rkczi liderliğindeki bağımsızlık savaşı Macarların Habsburglara karşı verdiği en uzun zgrlk mcadelesidir. nceleri nemli kazanımların elde edildiği bu bağımsızlık ...

KUŞATILMIŞ YAŞAMLAR VE AĞIR ROMANDAKİ ANA KİŞİLER ZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR * İNCELEME

Kuşatılmış Yaşamlar ve Ağır Roman, tm insani değerlerin yozlaştığı bir tketim ağında yaşam koşulları ve tarzlarıyla birbirinden ayrılan iki farklı toplumsal sınıfın benzer yazgıları paylaşan iki yesinin yksn ...

KADINLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINDA SERBEST ZAMANIN ANLAMI VE KLTR

Bu alışmanın amacı kadınların serbest zamanda ziksel aktiviteye katılımında serbest zamanın anlamını ve kltrn etkisini ortaya koyabilmektir. Bu ama doğrultusunda kadınlar iin serbest zamanın anlamı kltrlere ...

YAZINSAL ĞRENME ODAĞINDA DİLSEL YAPILANMAYA İLİŞKİN GRNMLER

Bu alışma, yazınsal ğrenme srecinin (literarischer Lernprozess) dilsel yapılanma dzeyinde sunduğu olanakları, yazın ğretimine ynelik bileşenler aısından ele almayı amalamaktadır. alışmada, yazın ğretiminin ...

1863 ERMENİ MİLLETİ NİZAMNAMESİNİN YANSIMALARINI VARAKA-İ HAVADİS ZERİNDEN OKUMAK

Bu makale 1863-1870 yılları arasında Ermeni hari Trke yayınlanan Varaka-i Havadis gazetesine odaklanarak, gazetenin yazı işleri kadrosunu, yayın politikasını ve vurguladığı konuları incelemektedir. Gazetenin ve okur ...

BEYLİKDZ ORGANİZE SANAYİ BLGESİNİN MEKNSAL ETKİLERİ

Sanayi faaliyetleri, bazen bir tesis bazen de bir blge olarak karşımıza ıkmaktadır. Farklı retim kollarında faaliyet yrten sanayi işletmelerinin bir arada bulunmasını ifade eden sanayi blgelerinin, planlı bir ...

AKTİVİZM VE HALKLA İLİŞKİLER ZERİNE ARPIŞAN PARADİGMALAR: ANTİ-AKTİVİST SYLEMDEN AKTİVİST HALKLA İLİŞKİLERE UZANAN YOLUN HARİTASI

Trke iletişim yazınındaki alışmalarda aktivizm ve halkla ilişkiler kavramlarının bir kesişimsellik noktasında kullanılmasına birka makale dışında ve ayrıntılı bir şekilde ne yazık ki rastlanmamaktadır. Oysaki ...

RGTSEL ATIŞMA KLTRNN ALIŞAN ZNEL İYİ OLUŞU ZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu alışmanın amacı alışan znel iyi oluşunun yordayıcısı olarak rgtsel atışma kltrnn incelenmesidir. Gelfand ve arkadaşlarının (2008) nerdiği makro atışma kltr tipolojisi temel alınarak drt farklı kltr ...

TRK KONUŞUCULARIN COVID-19 VE COVID-19 AŞISINA İLİŞKİN ALGILARI

Bu alışma anadili Trke olan konuşucuların COVID-19 hastalığına ve COVID-19 aşısına ilişkin algılarını incelemeyi ve bu iki kavrama ilişkin kavramlaştırmalarını belirlemeyi amalamaktadır. Bu amaca ulaşmak iin 13-20 ...

OSMANLI TOPRAKLARINDA ULUSLARARASI BİR KURULUŞ: OROSDİ - BACK VE ADANA MAĞAZASI

Sanayi Devrimiyle tm dnyada başlayan ticari ve ekonomik yapının değişimi, insanların yaşamını etkileyen ve kkl değişimlere sebep olan sonuları doğurmuştur. Dnyada artan nfus, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ...

TAMAMLAYICI LME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ : BİR META-ANALİZ ALIŞMASI

Bu araştırma, tamamlayıcı lme ve değerlendirme tekniklerinin akademik başarıya etkisini araştırmayı amalamaktadır. Bu araştırma bir meta-analiz alışması olup 40 araştırma alışmasından (makale, tez ve tam metin ...

Atıksulardan cr(VI) gideriminde termofil mikroalg ve siyanobakterilerin kullanımı

Bu alışmada Ayaş, Haymana ve Kızılcahamam kaplıcalarından alınan su rneklerinden izole edilen mikroalg ve siyanobakteri trleri kullanılmıştır. En yksek Cr(VI) biyogiderimi yapan tr, Cyanobacterium aponinum olmuştur. ...

KOMODOR DAVID PORTERİN İSTANBUL MASLAHATGZRLIĞI

Osmanlı-Amerikan ilişkileri 1830 Ticaret Anlaşmasındaki Osmanlı taleplerinin Birleşik Devletler kongresi tarafından reddinden kaynaklanan diplomatik bir krizle başlamıştır. Bbılinin bu anlaşmadan beklentisi Osmanlı ...

Trkiyede 2008-2015 yılları arasındaki anne lm oranı verilerini etkileyen faktrlerin panel veri analizi ile incelenmesi

Sağlık Bilimleri Enstits

Bu alışmada, anne lm oranlarını etkileyen faktrler panel veri analizi yntemi kullanılarak belirlenmeye alışılmıştır. Bu amala, Trkiyedeki İBBS-1 blgelerine ait 2008-2015 yılları arasındaki anne lm oranları ve ...

Ankara niversitesi Ktphanesi, Ankara niversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi (Tandoğan Yerleşkesi) Ord. Prof. Dr.Şevket Aziz KANSU Binası B GİRİŞİ Kat:5​ Beşevler/ANKARA

İerikte herhangi bir hata grrseniz, ltfen bildiriniz:.tr

Bu site altında yer alan tm​ kaynaklarCreative Commons Alıntı-GayriTicari-Tretilemez 4.0 Uluslararası Lisansıile lisanslanmıştır.

Bu lisans koşulları altında Ankara niversitesi Akademik Arşiv Sistemi iindeki kaynaklar ticari amala kullanılamaz.

Ankara niversitesi - KDDB, 2020

上一篇:PBS NewsHour

下一篇:Oracle Park

【Back】